Acropolis of Athens, Greece, 1961. 

Acropolis of Athens, Greece, 1961.